Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś poprzez wypełnienie formularzy jest spółka działająca pod firmą: PROYOU MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 60-141 Poznań ul. Promienista 83, dalej: PROYOU MED. Sp. z o.o., posługująca się numerami: NIP 7792504925, REGON 383071977, KRS 0000781000, zwana dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych: e-mail: rodo@proyou.pl

II. Inspektor Ochrony Danych

W spółce pod firmą: PROYOU MED. Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres poczty internetowej: rodo@proyou.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w następujących celach:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy;
 • adres zamieszkania / siedziba firmy;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

b) w celach marketingowych, w tym kontaktu bezpośredniego

 • imię i nazwisko / nazwa firmy;
 • adres zamieszkania / siedziba firmy;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie udzielonej zgody.

IV. Cookies

1. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system,
a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.

2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby oraz firmy upoważnione przez Inspektora Ochrony Danych na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym, czy prywatnym. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy z należytą starannością, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane:

1. W związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

2. W zakresie promocji i marketingu prowadzonej działalności – do momentu wniesienia sprzeciwu.

 VIII. Informacja o przysługujących prawach

1. Uprzejmie informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie:

3. Przed realizacją ww. uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować, aby upewnić się, kto jest nadawcą żądania.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

X. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. Jednakże w celu umożliwienia zawarcia i realizacji umowy podanie określonych danych osobowych jest konieczne.

XI. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

AKTUALIZACJA: 01 lipiec 2022 roku.